Instrukcja stanowiska postojowego

Regulamin z instrukcją użytkowania stanowiska postojowego oraz wjazdów bramnych i garażowych ul. Hołdu Pruskiego numer 1, ul. Władysława Sikorskiego numer 1 i 3 oraz ul. Piastowskiej numer 35, 36 i 37 w Świnoujściu

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu usprawnienia korzystania z dwupoziomowego garażu wielostanowiskowego zrealizowanego w ramach inwestycji pod nazwą „Kwartał Róży Wiatrów” w Świnoujściu przy ul. Hołdu Pruskiego 1, ul. Władysława Sikorskiego 1 i 3 oraz ul. Piastowskiej 35, 36 i 37.
 2. Każdy z właścicieli i najemców zobowiązany jest stosować się do zaleceń niniejszej instrukcji.
 3. Na terenie nieruchomości obowiązują zasady ruchu pojazdów i pieszych zawarte w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 nr 108, poz. 908).
 4. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania (w przypadku nie zastosowania się do niniejszego zalecenia samochód zostanie usunięty na koszt jego właściciela).
 5. Na terenie nieruchomości obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu:
  1. pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów stanowiących własność (lub do których Zarządca posiada inny tytuł użytkowania) Zarządcy parkingu, bądź, którym udzielił on zgody na parkowanie,
  2. pojazdów pełniących funkcje obwoźnych sklepów, jeśli ich celem byłoby prowadzenie działalności handlowej na parkingu (za wyjątkiem sytuacji, gdy taka działalność jest prowadzona za zgodą i wiedzą Właściciela lub Zarządcy parkingu),
 7. Zabroniony jest wjazd do stref Hal Garażowych (Parking 1 i Parking 2) użytkowników samochodów z instalacją gazową LPG.
 8. Pojazdy przebywające na terenie nieruchomości muszą być ubezpieczone zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów prawa.
 9. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
 10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.), rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 11. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.

§ 2

Budowa systemu

 1. Schemat systemu kontroli parkingu obrazuje Rysunek 1.
 2. Na terenie osiedla obowiązuje ruch jednokierunkowy. Sposób poruszania się po osiedlu  oznaczony jest odpowiednimi znakami.
 3. Wjazd na teren nieruchomości do użytkowanych Hal Garażowych Nr 1 (Parking 1) i Nr 2 (Parking 2), Parkingu 3 oraz Parkingu RONDO, odbywa się za pomocą przejazdu od strony
  ul. Piastowskiej, a wyjazd za pomocą  przejazdu od strony ul. Hołdu Pruskiego.
 4. System kontroli parkingu monitoruje pojazdy znajdujące się w jego obrębie i ich dostęp do poszczególnych stref parkingu (Hale Garażowe – Parking 1 i Parking 2, Parking 3, Parking RONDO, Podwórze).
Schemat nieruchomości z oznaczeniem wjazdów i wyjazdów bramnych i bram garażowych.

§ 3

Wjazd do strefy parkingu

 1. Wjazd do poszczególnych stref możliwy jest po ustawieniu pojazdu na pętli indukcyjnej znajdującej się przed punktem kontroli, tj. szlabanem lub bramą wjazdową (schemat –  Rysunek 2)
Schemat ideowy podjazdu pod szlaban
 1. Aby skorzystać z pilota należy ustawić pojazd przed linią zatrzymania i użyć jednego z przycisków zaprogramowanego pilota.
Wjazd do strefy parkingu (na przykładzie przejazdu przez szlaban)

UWAGA: Szlaban lub brama garażu opuszcza się automatycznie po przejechaniu przez nią jednego pojazdu. Jeżeli po dojechaniu do szlabanu / bramy stoi przed Państwem inny samochód należy poczekać, aż szlaban / brama zamknie się po jego przejechaniu i dopiero wtedy podjechać do linii ciągłej i użyć przycisku pilota.

Zachowanie w przypadku większej ilości pojazdów na wjeździe/wyjeździe
(na przykładzie przejazdu przez szlaban)
 1. Brama nie otworzy się jeżeli po jej obu stronach stoją dwa pojazdy. Pierwszeństwo przejazdu ma pojazd wjeżdżający do garażu. W takiej sytuacji od wewnątrz zapali się czerwona tablica z napisem WYCOFAJ POJAZD. W celu przejechania należy wycofać pojazd za linię przerywaną, poczekać aż pojazd wjeżdżający z naprzeciwka otworzy bramę, przejedzie przez nią i brama się zamknie. Należy jednocześnie zapewnić swobodny przejazd pojazdu nadjeżdżającego z naprzeciwka przez przejazd bramny. Wówczas można podjechać przed linię ciągłą i użyć przycisku pilota.
Zachowanie w przypadku ruchu pojazdów z przeciwnych kierunków
(na przykładzie przejazdu przez szlaban)
 1. W celu wyjechania ze strefy należy postępować analogicznie do punktów 1-3 z zastrzeżeniem punktu 5.
 2. Po wjechaniu do strefy system może wymusić chwilowy w niej postój. Oznacza to, że np. po wjechaniu do Hali Garażowej i zamknięciu się jej bramy, system pozwoli na jej opuszczenie po upływie ~10 -15 sekund.

§ 4

Postój czasowy

 1. Dopuszcza się umożliwienie mieszkańcowi / najemcy krótkotrwałego wjazdu na teren nieruchomości celem np. rozpakowania bagaży. Postój okazjonalny możliwy jest jedynie w strefie Podwórza z brakiem dostępu do stref Hal Garażowych (Parkingu 1 i Parkingu 2), Parkingu 3 i Parkingu RONDO.

  Zarządca udostępni każdorazowo telefon kontaktowy, pod którym należy zgłosić potrzebę skorzystania z opcji postoju czasowego.
 2. Ustala się limit czasowy postoju okazjonalnego na 30 minut. Po upływie tego czasu mieszkaniec / najemca, o którym mowa w punkcie 1 zobowiązany jest do opuszczenia terenu nieruchomości lub podjęcia decyzji o wynajęciu stanowiska postojowego.
 3. Limit czasowy, o którym mowa w punkcie 2 nie dotyczy służb porządkowych i ratunkowych w czasie wykonywania ich zadań. Limit nie dotyczy również służb i pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, konserwacja urządzeń związanych z dostarczeniem mediów, itp.).

§ 5

Korzystanie ze stanowiska postojowego

 1. Korzystanie ze stanowiska postojowego winno odbywać się z poszanowaniem praw innych użytkowników garażu umożliwiając korzystanie ze stanowisk postojowych leżących obok. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych w systemie 1 samochód – 1 miejsce. Parkowanie na liniach wyznaczających miejsca parkingowe jest niedozwolone.
 2. Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach, ciągach komunikacji pieszej, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ” lub innych miejscach nieoznaczonych.
 3. Pojazd po ustawieniu na stanowisku postojowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych (jeśli Użytkownik opuszcza samochód).
 4. W czasie postoju na stanowisku postojowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe zwierząt i osób nieletnich, na czas dłuższy niż 10 minut.
 5. W obrębie stref Hal Garażowych (Parkingu 1 i Parkingu 2), Parkingu 3 i Parkingu RONDO zabronione jest:
  1. Palenie tytoniu,
  2. Spożywanie alkoholu,
  3. Przebywanie osób postronnych, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu, lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu,
  4. Zaśmiecanie,
  5. Niszczenie urządzeń,
  6. Naprawianie pojazdów,
  7. Mycie i odkurzanie pojazdów,
  8. Tankowanie pojazdów,
  9. Używanie otwartego ognia,
  10. Parkowanie pojazdów z nieszczelnościami,
  11. Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
  12. Działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ,
  13. Zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i usterki powodujące konieczność naprawienia elementów budowlanych, instalacji i urządzeń, jak również funkcjonowania parkingu należy zgłaszać w jednej z form: pisemnej – wysłanej listem poleconym lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru wiadomości e-mail na adres:

  Towarzystwo Budowlane “Arkada” ul. Monte Casino 16/1, 72 – 600 Świnoujście,

  e-mail: mieszkania@ciroko.com.pl